Ngữ pháp cơ bản : Danh từ phần 1

Luyện thi IELTS cấp tốc | Học TOEIC Online | TOPPY > Luyện thi TOEIC > Ngữ pháp cơ bản > Ngữ pháp cơ bản : Danh từ phần 1

Nếu bạn muốn luyện thi IELTS, TOEIC nhưng bạn chưa bao giờ học tiếng anh, hoặc bạn mất gốc… thì khi bắt tay vào học việc bạn phải có một ” nền móng” thật tốt là điều rất quan trọng. Hãy đến với series ngữ pháp cơ bản cùng Toppy để chúng ta có kiến thức nền thật chắc nhé.

Danh từ trong tiếng anh là gì ? Có được sử dụng như trong tiếng việt ?

Danh từ (tiếng Anh là noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.

Phân loại Danh từ trong tiếng Anh

Nói chung, có 4 loại danh từ trong tiếng Anh:

 • 1. Danh từ chung: là những danh từ chỉ người, sự việc và địa điểm. Ví dụ:

  dog, man, table

 • 2. Danh từ trừu tượng: là một danh từ chung nhằm gọi tên một ý tưởng hoặc một phẩm chất. Các danh từ trừu tượng thường không được xem, ngửi, tiếp xúc hoặc nếm. Ví dụ:

  beauty, chanty, courage, joy

  Danh từ trừu tượng có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều, ở dạng đếm được hoặc không đếm được.

 • 3. Danh từ tập hợp: là một danh từ để chỉ một nhóm người, sự vật, nơi chốn. Ví dụ:

  crowd, flock, group, team

Một danh từ tập hợp thường đi với các động từ ở dạng số ít bởi nhóm này hoạt động cùng nhau dưới hình thức một đơn vị. Một danh từ tập hợp đi với một động từ ở dạng số nhiều khi thành phần của nhóm hoạt động dưới dạng các cá nhân. Ví dụ:

Our team is practicing three nights a weeks.

(Đội cả chúng tôi tập luyện ba đêm một tuần => đội đang hoạt động dưới tư cách một đơn vị)

The team were talking among themselves.

(Nhóm đang tự nói về họ => các thành viên của nhóm hoạt động dưới hình thức là nhiều cá nhân)

Nếu tại đây bạn chưa hiểu gì về động từ, bạn có thể tìm hiểu tại: Động từ trong tiếng Anh.

4. Danh từ chỉ tên riêng: Là các danh từ chỉ tên riêng của người, quốc gia, thành phố, …

France, Madrid, Mrs Smith, Tom

Chức năng của danh từ trong tiếng Anh

Danh từ được sử dụng để làm chủ ngữ trong câu:

Mary arrived.

Danh từ được sử dụng để làm tân ngữ trực tiếp:

Tom ate some apples.

Danh từ được sử dụng để làm tân ngữ gián tiếp:

Tom gave Mary some apples.

Danh từ cũng có thể làm tân ngữ gián tiếp cho một giới từ:

I spoke to Tom.

Danh từ được sử dụng để làm bổ ngữ cho các động từ be, become, seem:

Tom is an actor.

Danh từ được sử dụng làm bổ ngữ cho tân ngữ:

People consider him a teacher.

Danh từ cũng có thể trong dạng sở hữu cách:

Tome’s books.

Danh từ số ít & và danh từ số nhiều

Danh từ có thể tồn tại ở dạng số ít hay số nhiều. Việc xác định xem danh từ đó là danh từ số ít hay danh từ số nhiều có ý nghĩa quan trọng trong khi làm một số bài tập liên quan đến chia động từ.

Qui tắc đổi danh từ số ít thành danh từ số nhiều

A, Thêm s vào sau danh từ số ít để đổi thành danh từ số nhiều

Ví dụ:

Day days

Dog dogs

House houses

Cách phát âm:

 • s được phát âm là /s/ nếu được đặt sau các từ a, p, k, f. Nếu không thì sẽ được phát âm là /z/.
 • Khi s được đặt sau ce, ge, se hoặc ze thì khi phát âm, bạn thêm âm /iz/.

B, Với các danh từ số ít tận cùng là o, ch, sh, ss hoặc x thì khi chuyển sang dạng danh từ số nhiều, bạn thêm đuôi es.

Ví dụ:

tomato, tomatoes

brush, brushes

box, boxes

church, churches

kiss, kisses

Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ cho một số danh từ mượn và một số danh từ lược danh mà tận cùng là o. Với các trường hợp này, bạn chỉ cần thêm s.

Ví dụ:

dynamo, dynamos

kimono, kimonos

piano, pianos

kilo, kilos

photo, photos

soprano, sopranos

Cách phát âm:

 • Khi es được thêm vào sau ch, sh, ss, hoặc x, bạn thêm âm /iz/ khi phát âm.

C, Với danh từ số ít tận cùng là y theo sau một phụ âm, thì khi chuyển sang dạng số nhiều, bạn biến y thành i và thêm es.

Ví dụ:

baby, babies

country, countries

fly, flies

lady, ladies

Với các danh từ số ít tận cùng là y theo sau một nguyên âm, bạn chỉ cần thêm s khi chuyển sang dạng danh từ số nhiều.

Ví dụ:

boy, boys day. days donkey, donkeys guy, guys

D, Với 12 danh từ số ít tận cùng là f hoặc fexóa f hoặc fe và thêm ves.

Đó là các danh từ calf, half, knife, leaf. life, loaf, self. sheaf, shelf, thief, wife, wolf.

Ví dụ:

loaf, loaves

wife, wives

wolf. wolves

Các danh từ số ít hoof, scarf và wharf có thể được thêm s hoặc ves ở dạng danh từ số nhiều.

Ví dụ:

hoofs or hooves

scarfs or scarves

wharfs or wharves

Đối với các danh từ số ít còn lại mà tận cùng là f hoặc fe và không phải là các danh từ trên, thì bạn thêm s khi chuyển sang dạng danh từ số nhiều.

Ví dụ:

cliff, cliffs handkerchief, handkerchiefs safe, safes

E, Một số danh từ có dạng số nhiều bằng cách thay đổi một nguyên âm.

Ví dụ:

foot. feet

louse, lice

mouse, mice

woman, women

goose, geese

man, men

tooth, teeth

Đặc biệt, dạng số nhiều của child và ox lần lượt là children và oxen.

F, Một số danh từ chỉ loài vật cụ thể có dạng danh từ số ít và danh từ số nhiều là giống nhau.

Nói chung, danh từ fish thường không thay đổi ở dạng số ít và số nhiều. Cũng có tồn tại danh từ fishes nhưng không phổ biến. Một số danh từ chỉ các loài cá không thay đổi khi ở dạng danh từ số ít hay danh từ số nhiều.

Ví dụ:

carp pike salmon trout cod plaice squid turbot mackerel

Các danh từ deer và sheep không thay đổi ở dạng số ít và dạng số nhiều. Ví dụ:

one sheep, two sheep

Danh từ game khi được sử dụng với trong câu với danh từ sportsmen mang ý nghĩa là một cuộc đi săn động vật, và danh từ nay luôn luôn ở dạng số ít và do đó động từ chia ở dạng số ít.

G, Các danh từ chỉ tập hợp: crew, family, team, … có thể nhận một động từ chia ở dạng số ít hoặc số nhiều.

 • Động từ chia ở dạng số ít nếu chúng ta xem ý nghĩa của danh từ từ đó là để chỉ một nhóm hoặc một đơn vị.

  Our team is the best.

 • Động từ chia ở dạng số nhiều nếu chúng ta coi danh từ đó là một tập hợp các cá nhân khác nhau.

  Our team are wearing their new jerseys

H, Một số danh từ luôn luôn ở dạng danh từ số nhiều và động từ được chia ở dạng số nhiều.

Ví dụ:

Clothes police

 • Một số danh từ chỉ quần áo:

  breeches pants pyjama trousers

 • Một số danh từ chỉ dụng cụ và nhạc cụ:

  binoculars pliers scissors spectacles glasses scales shears

 • Và một số danh từ khác:

  arms (khi nói đến vũ khí)

  particulars

  damages (khi nói về sự thiệt hại)

  premises/quarters earnings riches goods/wares savings

  greens (khi nói đến các loại rau)

  spirits (khi nói về cồn hoặc rượu mạnh)

  grounds stairs outskirts surroundings

  pains (trouble/effort)

  valuables

I, Một số danh từ tận cùng là ics, ví dụ: acoustics, athletics, ethics, hysterics, mathematics, physics, politics, … thường ở dạng số nhiều và nhận một động từ chia ở dạng số nhiều.

His mathematics are weak

Nhưng một số danh từ chỉ tên các nghành khoa học đôi khi có thể xem như ở dạng danh từ số ít.

Mathematics is an exact science.

J, Một số danh từ ở dạng số nhiều nhưng có ý nghĩa ở dạng số ít.

 • Ví dụ: danh từ news.

  The news is good

 • Một số danh từ chỉ bệnh tật

  mumps rickets shingles

 • Một số danh từ chỉ tên trò chơi:

  billiards darts draughts bowls dominoes

K, Một số danh từ mượn từ tiếng Hy Lạp và tiếng Latin thì dạng số nhiều của danh từ cũng phải theo qui tắc tương ứng của tiếng Hy Lạp và tiếng Latin.

crisis, crises

phenomenon, phenomena

erratum, errata

radius, radii

memorandum, memoranda

terminus, termini

oasis, oases

Nhưng có một số danh từ lại chia theo qui tắc của tiếng Anh:

dogma, dogmas

gymnasium, gymnasiums

formula, formulas (với danh từ này, các nhà khoa học lại sử dụng formulae)

Đôi khi cùng một danh từ nhưng lại có hai dạng số nhiều khác nhau và mang ý nghĩa khác nhau:

appendix, appendixes or appendices (trong lĩnh vực y học)

appendix, appendices (phần phụ lục của một cuốn sách)

index, indexes (mục lục của cuốn sách),

indices (chỉ số trong toán học)

Danh từ musicians (nhà soạn nhạc) thường ở dạng danh từ số nhiều theo qui tắc của tiếng Ý.

Qui tắc biến đổi danh từ số ít thành danh từ số nhiều đối với Danh từ ghép

1, Thường thì từ cuối trong danh từ ghép được thêm s khi chuyển sang dạng số nhiều.

boy-friends

break-ins

travel-agents

Nhưng khi man và woman là từ đầu tiên trong danh từ ghép thì cả hai từ trong danh từ ghép đều phải chuyển thành dạng danh từ số nhiều.

men drivers women drivers

2, Từ đầu tiên được chuyển thành dạng số nhiều:

 • Đối với danh từ có cấu trúc dạng: động từ + er + trạng từ

  hangers-on lookers-on runners-up

 • Đối với danh từ có cấu trúc dạng: danh từ + giới từ + danh từ

  ladies-in-waiting sisters-in-law wards of court

3, Các tên viết tắt có thể ở dạng số nhiều

MPs (viết tắt của Members of Parliament)

VIPs (viết tắt của very important persons)

OAPs (viết tắt của old age pensioners)

UFOs (viết tắt của unidentified flying objects)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
error0

THÔNG TIN

Liên hệ với TOPPY

Địa điểm T.5, MAC Plaza, 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Giờ hoạt động 08:30 - 20:30
Hotline 024 7102 0222
500+ GIẢNG VIÊN ÂU/MỸ
1.000+ ĐỀ THI THỬ
25.000+ CÂU HỎI LUYỆN TẬP
100% GIÁO VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ